2615 Briarcliff Road NE, Atlanta, Georgia, 30329.

(404) 320-0229

Vegetable Kadhai Tak-a-Tak

Sauteed garden vegetables on a skillet